Podharcmistrz, kapitan rezerwy doktor Janina Gajdowska z domu Łotocka ps. Jaśka, Czarna Janka | Wydawnictwo Poligraf

Podharcmistrz, kapitan rezerwy doktor Janina Gajdowska z domu Łotocka ps. Jaśka, Czarna Janka

Doktor Janina Łotocka-Gajdowska urodziła się 10 listopada 1920 roku w Sosnow­cu w rodzinie nauczycielskiej jako najstarsza z siedmiorga rodzeństwa. Młodzieńcze lata związała z Lublinem. Harcerstwo lubelskie stało się dla niej prawdziwą szkołą charakteru. Zdobywała kolejno poszczególne stopnie harcerskie (do podharcmistrza włącznie), będąc równocześnie instruktorką i wzorem dla młodszych. Jako jedna z trzech harcerek w przedwojennej Polsce otrzymała stopień instruktora łączności.
Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej czynnie włą­czyła się w szeregi ruchu oporu. Będąc łączniczką i ku­rierem na terenie Lubelszczyzny, przewoziła tajne dokumen­ty i rozkazy dowódców Związku Walki Zbrojnej. Po zaprzy­siężeniu w 1940 roku została żołnierzem Wojskowej Służby Kobiet. Na terenie Lublina organizowała świetlice i ochron­ki dla dzieci opuszczonych. Następnie rozkazem Dowództwa Kwatery Głównej AK została skierowana do Warszawy i przydzielona do batalionu „Kiliń­ski”. W czasie powstania powierzono jej zadanie zorganizo­wania centrali łączności. Po upadku powstania warszawskiego została przewieziona do Stalagu IV B w Mühlberg nad Łabą. Gdy w 1945 roku wojska rosyjskie wyzwoliły obóz, dok­tor Janina wyruszyła do Polski. Została uprzedzona, że NKWD jej poszukuje. Postanowi­ła zmienić nazwisko. Wyszła za mąż za zarekomendowanego jej Henryka Szachnowskiego i wyjechała do Poznania, a na­stępnie do zburzonej Warszawy. I rozpoczęła studia lekarskie. Zamierzała zrobić specjalizację z okulistyki, lecz nie otrzymała zezwolenia, natomiast z nakazu została skierowana do pra­cy w Piastowie.
Z Piastowem związała swoje życie aż do śmierci. W 1957 roku kapitan harcmistrz Leon Gajdowski reaktywował harcerstwo w Pia­stowie, następnie został mia­nowany komendantem zgrupowania „Piastów”, a potem komendantem Hufca Pruszkowskiego. Jedną ze zwerbowanych osób była doktor Janina, dawna łączniczka batalionu „Kiliński”.
Życie osobiste doktor Janiny legło w gruzach, jej mał­żeństwo rozpadło się przez niewierność męża. Poznanie Leona Gajdowskiego oraz aktywny udział w harcerstwie pomogły jej pozbierać się po dramacie życiowym. Wzięli ślub cywilny, a po latach, gdy zmarł jej pierwszy mąż, także ślub kościelny.
Stworzyła od podstaw Przychodnię Rejonową w Piastowie, ale w 1960 roku została wyrzucona z pracy za poglądy polityczne. W końcu otrzymała propozycję objęcia funkcji kierownika przyzakładowej przychodni lekarskiej Zakładów Akumulato­rowych w Piastowie.
Po śmierci męża, Leona Gajdowskiego, z którym była mocno związana walką powstańczą i ideą niepodległościową, doktor Janina Gajdowska nie załamała się, gdyż odnalazła nową pasję życiową. Stworzyła od podstaw Akcję Katolic­ką przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie i przewodniczyła w jej działalności. Uruchomiła przykościel­ną bibliotekę, przekazując do niej znaczną liczbę własnych książek. Zainicjowała odrestaurowanie grobów poprzednich proboszczów na cmentarzu na Gołąbkach.
Przez lata pracy zawodowej równolegle aktywnie pra­cowała społecznie. Znajdowała czas na działalność w pia­stowskim kole PCK. Z pełnym poświęceniem i determinacją szerzyła ochronę zdrowotną w szkołach, szkoliła kadry. Za działalność w PCK otrzymała liczne odznaczenia. Zorgani­zowała honorowe krwiodawstwo na terenie Piastowa i była jego opiekunem.
Doktor Janina Gajdowska była człowiekiem honoru, przy­sięgi harcerskiej i żołnierskiej nie zhańbiła ani zdradą, ani przekupstwem. Była wierna Ojczyźnie i wiedziała, gdzie jest prawda. Z radością powitała wolną Polskę. Z jej ust nigdy nie wyszło żadne słowo, które potępiałoby osoby stojące po prze­ciwnej stronie barykady w powojennej Polsce.
(na postawie “Wstępu”)

Autor: Teresa Gajdowska-Malinowska(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 24
Format: 145x205
ISBN: 978-83-8159-786-9
Oprawa: Miękka
Cena:

Inne publikacje tego autora